Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 • Elke bestelling sluit de eenvoudige aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden in, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
 • Alle rekeningen zijn contant betaalbaar te Pelt
 • Klachten met betrekking tot leveringen, goederen en/of factuur dienen door de koper gedaan te worden per aangetekende post of e-mail aan de verkoper binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen/factuur.
 • Bij niet-contante betaling of niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, vanaf de factuur datum. Bij algehele of gedeeltelijke niet-betaling tegen de vervaldag is door de koper van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadevergoeding à rato van 10% op de hoofdsom met een minimum van €24.79.
 • Voor alle geschillen voortspruitend uit overeenkomst/factuur verklaren partijen zich akkoord de Rechtbanken van Neerpelt en Hasselt bevoegd te maken en verklaren dat het Belgisch recht van toepassing zal zijn.
 • De door MAVHEK opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. MAVHEK BV verbindt er zich toe de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uit te voeren. Een opgegeven levertermijn is dan ook nimmer een fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht zijn bestelling te annuleren.
 • Eventuele klachten over het transport en/of transportschade dienen binnen de 8 kalenderdagen schriftelijk kenbaar gemaakt te zijn aan MAVHEK BV.
 • Er is sprake van een verkoopovereenkomst na een bevestiging van een bestelling door MAVHEK BV(hetzij schriftelijk of per e-mail) of na een aankoop in de winkel. Indien deze overeenkomst niet wordt nageleefd is de koper een bedrag van 20% van het totaal bedrag van de goederen verschuldigd. 
 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs maar worden steeds aangeduid of gecommuniceerd.
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. De geldigheidsduur van het aanbod bedraagt 1 maand.
 • MAVHEK BV verleent 24maanden garantie aan particuliere gebruikers, 12 maanden garantie voor professionelen.

 • In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
 • Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de producten en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
 • De schade is te wijten aan normale slijtage van de onderdelen van de ovens/kneders;
 • Voor reparaties zijn niet-originele aanpassingen gedaan of onderdelen zijn onjuist gemonteerd;
 • Niet vakkundig verrichtte technische reparaties;
 • Indien het bewijs van eigendom of de aankoopbon niet kan worden voorgelegd.